MÜ’MİN GÖNÜLLERE HATIRLATMALAR

Muhammed Aleyhisselam’ın mübarek isim ve lakapları

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) en çok anılan ve meşhur olan isimleri Muhammed ve Ahmed’dir. (aleyhi ekmelüt-tahiyyâti ve eslemühâ). Kur’ân-i Kerim’de dört yerde; Âl-i İmrân Sûresi 144, Ahzab Sûresi 40, Muhammed Sûresi 2, Fetih Sûresi 29. Âyet-i Kerîmlerinde “Muhammed” adıyla zikredilmiştir. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) “Muhammed” adını dedesi Abdulmuttalib vermiş, ona ey Abdulmuttalib, torununa neden atalarından birinin adını […]

Velâdet Kandili

22 Aralık 2015 (11 Rebîulevvel 1437) Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Mevlid Kandili; Allah’ın Habîbi ve son Peygamberi, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm’ın âlemleri şereflendirdiği mübârek gecenin, bir başka ifadesi ile; kâinâttaki canlı- cansız bütün varlıkların asırlardan beri geleceğini sabırsızlıkla beklediği âlemde en büyük ve en şerefli doğum Velâdet-i Seniyye’nin1444’üncü sene-i devriyesidir . Allah’ın son Peygamberi […]

Allah-ü Teâlâ’nın yemin ettiği önemli günlerden Aşûre Günü

Allah-ü Teâlâ’nın yemin ettiği önemli günlerden Aşûre Günü

İnşâAllah, 23 Ekim 2015 Cuma günü, Yüce Allah’ın şânına yemin ettiği önemli günlerden olan Hicrî 10 Muahherm 1437, “Aşûre” gününü idrak etmiş olacağız.   İslâmî takvim ve sene başlangıcı olan Muharrem ayının ilk on günü ve gecesi ile birlikte iki ayrı on gece hakkında daha Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerim’de Fecr Sûresinin ilk âyeti kerîmelerinde “Leyâl-i […]

Dünyâ hayâtının aldatıcı bir zevk olmasının izâhı

Dünyâ hayâtının aldatıcı bir zevk olmasının izâhı

Hatırlanacağı üzere; bundan önceki bölümde; Dünya hayâtı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir, bir zevkten ibârettir. Fakat bir aldanma zevkidir. Hoş gibi görünür, lâkin neş’esi sersemlikle, zevki acı ve ayrılıkla, azâbı cehennem ile netîcelenir. “Ey Rabbimiz!, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver.(Rahmetinle) bizi cehennem azâbından koru.” duâsı ile bitirmiş ve İnşâAllah, bu […]

Âyet-i Kerîmelerde dünya hayatı

İslâm ve Hayât başlığı altında yaptığımız ve inşâAllah yapmaya devâm edecğimiz mütevâzî çalışmamızın başlangıç bölümünde; “Diri olmak, canlı olmak, yaşamak, canlı kalmak” manâlarını ifâde eden “Hayat” kelimesinin fânî, geçici olan dünyâ ve ebedî, sonsuz olan âhiret hayâtına delâlet etmek üzere Kur’ân-i Kerim’de farklı kelimeler hâlinde 167 ayrı âyeti kerimede zikredildiğini ifâde etmiş, Her şey’e mutlak kâdir olan, […]

Allah’ın kulları için koyduğu ve çiğnenmesini yasakladığı sınırlar(IV)

Bilmek lâzımdır ki; insan vücûdunda Allah-ü Teâlânın nazargâhı ve hayâtını ıslah merkezi olan kalp, adetâ vücudun pusulası gibidir. Kalbe füyüzât (Nûr-u İlâhî) geldikçe o daima doğru istikâmeti, rıza-i İlahî, cennet ve Cemâli İlahî yolunu gösterir. Vücuda haram gıda girince kalbin ibresi yön değiştirir ve yanlış istikâmeti göstermeye başlar. Bu sebeple; her Müslümanın aldığı gıdalarının helâl […]

Allah’ın kulları için koyduğu ve çiğnenmesini yasakladığı sınırlar(III)

Allah’ın koyduğu sınırlara (hudûdullah’a) riâyet etmek, kadın olsun, erkek olsun her mükellef üzerine farz (Allah’ın kesin emri) dir. Allah’ın koyduğu sınırlara riâyet etmek demek; Allah’ın helâl kıldığı hükümleri helâl, haram kıldıklarını da haram kabul edip, kendi isteğine göre, şu helâl, bu haram gibi hüküm vermekten kaçınmaktır. İslâm’da helâl ve haramları ta’yin eden Allah-ü Teâlâ ve […]

Allah’ın kulları için koyduğu ve çiğnenmesini yasakladığı sınırlar(II)

İslâm’da haramlardan kaçınmak, Allah’ın koyduğu ve aşılmasını, çiğnenmesini yasakladığı hudûdu korumak, sınırları aşmamak her akıl sâhibi ve mükellef Müslüman için şart ve lâzım olduğu gibi, farzları yapmakdan daha sevaptır ve imândan sonra en mühim emirdir. Ayrıca bilmek ve unutmamak gerekir ki; haramlardan kaçınmaya dikkat göstermek îcâbettiği gibi, şüpheli şeylerden dahi kaçınmak çok önemli ve zarûrî […]

Allah’ın kulları için koyduğu ve çiğnenmesini yasakladığı sınırlar(I)

Din’in sâhibi olan Yüce Allah; akıl sâhibi ve mükellef insanları muhâtap alarak onların dünya ve âhiret huzur ve mutlulukları için vaz’ ettiği Dînin esâs ve kâidelerini bizzat koymuş, hudûdunu (aşılmasını, çiğnenmesini yasakladığı sınırlarını) da; “Bunlar Allah’ın hudûdudur. Kim Allah’ın hudûdunu (çiğneyip) aşarsa muhakkak ki kendisine yazık etmiş olur. O zâlimlerin ta kandisidir. ”  buyurarak bizzat […]

Ramazan ayında kazanılan güzellikleri bütün sene devâm ettirmenin önemi

Rahmet, mağfiret ve af ayı Ramazan-ı Şerif’e vedâ ederek, amellerin karşılığını alma ve sevinç ve İlahî ziyâfet günleri olan Bayram günleri vesîlesi ile, nefsimize ve İman ve İslâm ni’meti ile şereflenmiş Mü’min gönüllere Ramazan-ı Şerif’in bir muhâsabesini yapmak ve eşsiz rahmet ve mağfiret günlerinde kazandığımız İslâmî ve insânî değer ve meziyyetleri bütün sene boyu devâm […]

1 2 3 17
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com